کلمه جو
صفحه اصلی

صف آرا

فرهنگ معین

(ی ) [ ع - فا. ] (ص فا.) کسی که صف سربازان را آرایش دهد.


لغت نامه دهخدا

صف آرا. [ ص َ ] (نف مرکب ) آراینده ٔ صف . مرتب سازنده ٔ صف . آنکه صف لشکر یا سرباز یا صفوف دیگر را مرتب می کند. و رجوع به صف آرائی و صف آرائی کردن شود.کلمات دیگر: