کلمه جو
صفحه اصلی

زیر زمین

فارسی به انگلیسی

basement, cellar


فارسی به عربی

تحت الارض , سردابکلمات دیگر: