کلمه جو
صفحه اصلی

آزمایش سقوط

فرهنگ فارسی

1. آزمایش ارابۀ فرود با فروانداختن آن از ارتفاع معین تحت بارهای مختلف و درحالی‌که چرخ‌های آن در حال چرخش است 2. آزمایش سازۀ پیکر هواگَرد با فروانداختن آن بر زمین سخت از ارتفاع معینکلمات دیگر: