کلمه جو
صفحه اصلی

آینۀ ثانویه

فرهنگ فارسی

دومین آینه در مسیر پرتوهای نور در تلسکوپ‌های بازتابیکلمات دیگر: