کلمه جو
صفحه اصلی

برآمدگی آسیالامی

فرهنگ فارسی

برآمدگی‌ خطی‌ استخوانی‌ در سطح‌ داخلی‌ فک‌ پایین‌ که‌ از شاخینه‌ (ramus) تا ناحیۀ نوک‌ ریشۀ دندان‌های‌ آسی‍ای‌ فک‌ پایین‌ ادامه‌ دارد متـ . برآمدگی‌ مایل‌ داخلی internal oblique ridgeکلمات دیگر: