کلمه جو
صفحه اصلی

برسازۀ مرکب

فرهنگ فارسی

نوعی برسازۀ دندانی که از ترکیب یک شبکۀ فلزی و یک دندانوارۀ کامل ساخته می‌شودکلمات دیگر: