کلمه جو
صفحه اصلی

بویشگر شبکه

فرهنگ فارسی

سخت‌افزار یا نرم‌افزاری که گذرکرد (traffic) داده را در شبکه پایش و در بعضی انواع ثبت نیز می‌کندکلمات دیگر: