کلمه جو
صفحه اصلی

تألیفی

فرهنگ فارسی

ویژگی یکی از سه تتراکورد دانگ‌های موجود در موسیقی قدیم یونان که‌ دو فاصلۀ پایین آن تقریباً ربع پرده استکلمات دیگر: