کلمه جو
صفحه اصلی

چنددگرگونی

فرهنگ فارسی

نوعی دگرگونی چندفازی که در آن دو یا چند رویداد دگرگونی متوالی در یک سنگ واحد اثر گذاشته باشندکلمات دیگر: