کلمه جو
صفحه اصلی

کافت آما

فرهنگ فارسی

عاملی که باعث القای کافت در یک یاخته می‌شودکلمات دیگر: