کلمه جو
صفحه اصلی

ناحیۀ آهیانه

فرهنگ فارسی

ناحیه‌ای از جمجمه که در فاصلۀ درز سهمی تا خط گیجگاهی بالایی و روی استخوان آهیانه امتداد داردکلمات دیگر: