کلمه جو
صفحه اصلی

هواویز آتشفشانی

فرهنگ فارسی

مخلوطی گازی که از اجزای آتشفشانی جامد یا مایع دانه‌ریز معلق در هوا تشکیل شده استکلمات دیگر: