کلمه جو
صفحه اصلی

تأحد

فرهنگ معین

(تَ أَ حُّ) [ ع . ] (مص ل .) یگانه شدن ، یکی شدن .کلمات دیگر: