کلمه جو
صفحه اصلی

توأمان

فرهنگ معین

[ ع . ] (ص . اِ.) تثنیة توأم . دو همراه .کلمات دیگر: