کلمه جو
صفحه اصلی

دل خواه

فرهنگ معین

( ~. خا) (ص مف .) 1 - هرچیز که مطلوب باشد. 2 - آرزو.کلمات دیگر: