کلمه جو
صفحه اصلی

فلفل خواص

فرهنگ فارسی

ماهودانه است که حب الملوک نامند

لغت نامه دهخدا

فلفل خواص. [ ف ِ ف ِ ل ِ خ َ واص ص ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ماهودانه است که حب الملوک نامند. ( فهرست مخزن الادویه ).


کلمات دیگر: