کلمه جو
صفحه اصلی

گنبد اسا

فرهنگ فارسی

( گنبد آسا ) بسان گنبد قبه مانند : کشتی زرین بکف دریای یاقوتین در او وز حباب گنبد آسا بادبان انگیخته . ( خاقانی )

لغت نامه دهخدا

( گنبدآسا ) گنبدآسا. [ گُم ْ ب َ ] ( ص مرکب ) مانند گنبد :
کشتی زرین بکف ، دریای یاقوتین در او
وز حباب گنبدآسا بادبان انگیخته.
خاقانی ( دیوان چ سجادی ص 393 ).
رجوع به گنبد شود.


کلمات دیگر: