کلمه جو
صفحه اصلی

شاعرانه


برابر پارسی : سروادیک

فارسی به انگلیسی

poetic, romantic, poetically, poetical

poetically, poetical


poetic, romantic


مترادف و متضاد

poetic (صفت)
شاعرانه، شعری، نظمی

فرهنگ معین

(عِ نِ )[ ع - فا. ] ۱ - (ق . ) همانند شاعر. ۲ - (ص . ) مربوط به شاعران . ۳ - عاشق ، رمانتیک .

لغت نامه دهخدا

شاعرانه. [ ع ِ ن َ / ن ِ ] ( ص نسبی ، ق مرکب ) بطرز و شیوه شاعران. و همانند و بگونه شاعران. لطیف و احساسی.
- شاعرانه سخن گفتن ؛ با سجع و قافیه سخن گفتن. ( ناظم الاطباء ). لطیف و احساسی سخن گفتن. به نازکی سخن راندن.

فرهنگ عمید

۱. مربوط به شاعران.
۲. (صفت، قید ) به سبک شاعران، به روش شاعران، همچون شاعران.

فرهنگ فارسی ساره

سروادیک


جدول کلمات

رمانتیک

پیشنهاد کاربران

رویایی


کلمات دیگر: