کلمه جو
صفحه اصلی

ثابت سفتی

فرهنگ فارسی

ضریبی در قانون تعمیم‌یافتۀ هوک که به‌موجب آن تنش وارد بر جسم با کُرنش تولیدشده متناسب است


فرهنگستان زبان و ادب

{stiffness constant} [فیزیک] ضریبی در قانون تعمیم یافتۀ هوک که به موجب آن تنش وارد بر جسم با کُرنش تولیدشده متناسب است


کلمات دیگر: