کلمه جو
صفحه اصلی

خارسران

فرهنگ فارسی

راسته‌ای از کرم‌ها که سرشان خاردار است و گاهی اوقات انگل رودۀ مهره‌داران هستند


دانشنامه آزاد فارسی

خارْسَران (Acanthocephala)
شاخه ای از کرم های انگل، دارای حفرۀ عمومی کاذب۱. حدود ۵۰۰ گونه دارد و جنس غالب آن Echinorhynchus است. بزرگ ترین گونۀ این جنس E.gigantrhynchus و انگل خوک است. طول این انگل ها ممکن است به بیش از یک متر برسد، ولی بیشتر گونه‎ها طولی کمتر از یک سانتی متر دارند. خارسران بدنی استوانه ای و اندام مکشی خرطوم مانندی پُر از قلاب دارند که با آن خود را به رودۀ میزبان می چسبانند. از آن جا که فاقد دستگاه گوارش اند، مواد غذایی را مستقیماً از دیوارۀ رودۀ میزبان به دست می آورند. تخم ها یا لاروهای این انگل ها که درون کیست قرار دارند، از بدن میزبان مهره دار دفع می شوند و برای ادامۀ چرخۀ زندگی باید میزبان حد واسط ویژه ای، که معمولاً حشره یا سخت پوست است، آن ها را ببلعد. پس از آن، نمو در این جا ادامه می یابد، ولی کرم فقط زمانی بالغ می شود که میزبان حد واسط طعمۀ میزبان دایم مهره دار ‎شود و در آن جا چرخۀ زندگی بار دیگر آغاز می شود.
Pseudocoelomate

فرهنگستان زبان و ادب

{acanthocephala} [دامپزشکی - پاتوبیولوژی] راسته ای از کرم ها که سرشان خاردار است و گاهی اوقات انگل رودۀ مهره داران هستند


کلمات دیگر: