کلمه جو
صفحه اصلی

فیروزه کاخ

فرهنگ فارسی

( اسم ) دنیا عالم سفلی .

لغت نامه دهخدا

فیروزه کاخ. [ زَ / زِ ] ( اِ مرکب ) دنیا و عالم سفلی. ( برهان ). رجوع به فیروزه شود.


کلمات دیگر: