کلمه جو
صفحه اصلی

سغری پوش

فرهنگ فارسی

که سغری پوشد . زین پوش

لغت نامه دهخدا

سغری پوش. [ س َ ] ( نف مرکب ، اِ مرکب ) که سغری پوشد. زین پوش. ( آنندراج ).


کلمات دیگر: