کلمه جو
صفحه اصلی

جهات فرعی

فرهنگ فارسی

شمال شرقی شمال غربی جنوب شرقی جنوب غربی .

چهار جهتی که میان چهار جهت اصلی قطب‌نما قرار دارد و شامل شمال‌شرقی و شمال‌غربی و جنوب‌شرقی و جنوب‌غربی است


لغت نامه دهخدا

جهات فرعی. [ ج ِ ت ِ ف َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شمال شرقی ، شمال غربی ، جنوب شرقی ، جنوب غربی.

فرهنگستان زبان و ادب

{intercardinal points} [علوم نظامی] چهار جهتی که میان چهار جهت اصلی قطب نما قرار دارد و شامل شمال شرقی و شمال غربی و جنوب شرقی و جنوب غربی است


کلمات دیگر: