کلمه جو
صفحه اصلی

نفس ملکی

فرهنگ فارسی

نفس مطمئنه . روحی که متصف به صفات حمیده بود . نفوس فرشتگان و اهل عصمت را که از هوا های نفسانی و وساوس شیطانی درامان اند نفس ملکی گویید و نفوس اولیائ الله را که در مرتب. علم به کمال ممکن خود رسیده اند نفوس ملکیه گویند و نفوس مطمئنه هم نامند .

لغت نامه دهخدا

نفس ملکی. [ ن َ س ِم َ ل َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نفس مطمئنه. روحی که متصف به صفات حمیده بود. ( ناظم الاطباء ). نفوس فرشتگان و اهل عصمت را که از هواهای نفسانی و وساوس شیطانی در امان اند نفس ملکی گوید و نفوس اولیأاﷲ را که در مرتبه علم به کمال ممکن خود رسیده اند نفوس ملکیه گویند و نفوس مطمئنه هم نامند. ( از فرهنگ علوم عقلی ص 599 ) ( از اسفار ج 4 ص 55 ) ( از اخلاق ناصری ص 56 ).


کلمات دیگر: