کلمه جو
صفحه اصلی

جبل دیلمی

فرهنگ فارسی

کوهی بر مروه

لغت نامه دهخدا

جبل دیلمی. [ ج َ ب َ ل ِ دَ ل َ ] ( اِخ ) نام کوهی است مشرف بر مروه.


کلمات دیگر: