کلمه جو
صفحه اصلی

خاکه قند

فرهنگ فارسی

خرده قند ریزه های قند که پس از شکستن قطعات بزرگ قند بدست می آید .

لغت نامه دهخدا

خاکه قند. [ ک َ/ ک ِ ق َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خرده قند. ریزه های قند که پس از شکستن قطعات بزرگ قند بدست می آید.


کلمات دیگر: