کلمه جو
صفحه اصلی

تحریر کش

فرهنگ فارسی

نویسنده و کاتب

لغت نامه دهخدا

تحریرکش. [ ت َ ک َ/ ک ِ ] ( نف مرکب ) نویسنده و کاتب. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: