کلمه جو
صفحه اصلی

مدوله شده

فرهنگ فارسی

ویژگی نشانک/ سیگنال حامل که عمل مدوله کردن روی آن صورت گیرد


فرهنگستان زبان و ادب

{modulated} [مهندسی مخابرات] ویژگی نشانک/ سیگنال حامل که عمل مدوله کردن روی آن صورت گیرد


کلمات دیگر: