کلمه جو
صفحه اصلی

مدح گفتن

فارسی به انگلیسی

adulate

فارسی به عربی

داهن

مترادف و متضاد

adulate (فعل)
مدح گفتن، چاپلوس کردن، چاپلوسانه ستودن، مداحی کردن، چاپلوسی کردن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) کسی را ستودن ( خصوصا بشعر ) : و نابغه او را مدح گفت .


کلمات دیگر: