کلمه جو
صفحه اصلی

شلینگ

فرهنگ فارسی

فریدریش ویلهلم یوزففیلسوف آلمانی (و. لئونبرگ ۱۷۷۵ -ف. ۱۸۵۴ م . ) وی پسر کشیشی از اهل وورتمبرگ بود . اوقات وی همیشه به تدریس و تصنیف میگذشت . وی در سن ۲٠ سالکی دست بتحریر زد و آثارش محل توجه قرار گرفت و عاقبت گوته و شیلر نسبت باو علاقه پیدا کردند . در سن ۲۳ سالکی بمعلمی دانشگاه شهرینا پذیرفته شد و سپس در دانشگاهای مونیخ و برلین استاد شد . او در ۳٠ سالگی فیلسوف معتبر بود ولی از آن ببعد چندان آثاری از خود منتشر نگرد . کتابهای عمده او عبارتند از : روح جهان اندیشه ها در فلسفه و دین ادوار جهان تحقیق در حقیقت مختاریت انسان فلسفه صنعت. این فیلسوف از فلسفه طبیعت آغاز کرده با مسلک عرفانی بفلسفه وحی رسیده و با وجود افکار مشوش و اغلب تاریک و متناقض شاگردان بسیار داشت
( اسم ) پول انگلیسی معادل ۱ / ۲٠ لیره استرلینگ .

فرهنگ معین

(ش ) [ انگ . ] (اِ. ) پول انگلیسی معادل ۱۲٠ لیرة استرلینگ .

لغت نامه دهخدا

شلینگ. [ ش ِ ] ( انگلیسی ، اِ ) مسکوکی است در انگلستان. ( یادداشت مؤلف ). پول انگلیسی معادل یک بیستم لیره استرلینگ.( فرهنگ فارسی معین ). شیلینگ. رجوع به شیلینگ شود.

شلینگ. [ ش ِ ] ( اِخ ) فریدریش ویلهلم یوزف فیلسوف آلمانی ( متولد 1775- متوفای 1854 م. ). وی پسر کشیشی از اهل وورتمبرگ بود، اما اوقات او همیشه به تدریس و تصنیف می گذشت. وی در سن بیست سالگی دست به تحریر زد و آثارش محل توجه قرار گرفت و عاقبت گوته نسبت به او علاقه پیدا کرد. در سن 23سالگی به معلمی دانشگاه شهر ینا پذیرفته شد و سپس در دانشگاههای مونیخ و برلن استاد شد. او در 30سالگی فیلسوفی معتبر بود ولی از آن ببعد چندان آثاری از خود منتشر نکرد. کتابهای عمده او عبارتند از: روح جهان ، تحقیق در حقیقت مختاریت انسان ، اندیشه ها در فلسفه طبیعت ، بیان فلسفه من ، فلسفه و دین ، ادوار جهان ، فلسفه صنعت. این فیلسوف از فلسفه طبیعت آغاز کرده با مسلک عرفانی به فلسفه وحی رسید و با وجود افکار مشوش و اغلب تاریک و متناقض شاگردان بسیار داشت. ( فرهنگ فارسی معین ).

شلینگ . [ ش ِ ] (اِخ ) فریدریش ویلهلم یوزف فیلسوف آلمانی (متولد 1775- متوفای 1854 م .). وی پسر کشیشی از اهل وورتمبرگ بود، اما اوقات او همیشه به تدریس و تصنیف می گذشت . وی در سن بیست سالگی دست به تحریر زد و آثارش محل توجه قرار گرفت و عاقبت گوته نسبت به او علاقه پیدا کرد. در سن 23سالگی به معلمی دانشگاه شهر ینا پذیرفته شد و سپس در دانشگاههای مونیخ و برلن استاد شد. او در 30سالگی فیلسوفی معتبر بود ولی از آن ببعد چندان آثاری از خود منتشر نکرد. کتابهای عمده ٔ او عبارتند از: روح جهان ، تحقیق در حقیقت مختاریت انسان ، اندیشه ها در فلسفه ٔ طبیعت ، بیان فلسفه ٔ من ، فلسفه و دین ، ادوار جهان ، فلسفه ٔ صنعت . این فیلسوف از فلسفه ٔ طبیعت آغاز کرده با مسلک عرفانی به فلسفه ٔ وحی رسید و با وجود افکار مشوش و اغلب تاریک و متناقض شاگردان بسیار داشت . (فرهنگ فارسی معین ).


شلینگ . [ ش ِ ] (انگلیسی ، اِ) مسکوکی است در انگلستان . (یادداشت مؤلف ). پول انگلیسی معادل یک بیستم لیره ٔ استرلینگ .(فرهنگ فارسی معین ). شیلینگ . رجوع به شیلینگ شود.کلمات دیگر: