کلمه جو
صفحه اصلی

هنجار توصیفی

فرهنگ فارسی

هنجار یا ملاک اجتماعی مورد توافق عموم که مشخص می‌کند افراد در یک موقعیت معین به‌طور معمول چگونه فکر و احساس و عمل می‌کنند


فرهنگستان زبان و ادب

{descriptive norm} [روان شناسی] هنجار یا ملاک اجتماعی مورد توافق عموم که مشخص می کند افراد در یک موقعیت معین به طور معمول چگونه فکر و احساس و عمل می کنند


کلمات دیگر: