کلمه جو
صفحه اصلی

همجی

فرهنگ فارسی

جانوریست کوچک مانند ملخ که پیوسته بر روی علفها میگردد

لغت نامه دهخدا

همجی. [ هََ ] ( اِ ) جانوری است کوچک مانند ملخ که پیوسته بر روی علفها میگردد. ( برهان ).


کلمات دیگر: