کلمه جو
صفحه اصلی

همتا شدن

فرهنگ فارسی

برابر شدن همپایه شدن

لغت نامه دهخدا

همتا شدن. [ هََ ش ُدَ ] ( مص مرکب ) برابر شدن. همپایه شدن :
نفس مردم را خداوندان عقل از روی هوش
برکشد تا با کرام الکاتبین همتا شود.
ناصرخسرو.


کلمات دیگر: