کلمه جو
صفحه اصلی

ملا یزغل

فرهنگ معین

(مُ لْ لا یَ غ ) [ ع . ملایزقل ] (ص . ) (عا. ) شخص پولدار و کثیف و پلید.

لغت نامه دهخدا

ملا یزغل. [ م ُ ل لا ی َ غ َ] ( اِ مرکب ) آدم شوریده رنگ و بد سر و وضع و بدلباس و کثیف و ژولیده. ( فرهنگ لغات عامیانه جمال زاده ).


کلمات دیگر: