کلمه جو
صفحه اصلی

مقرب الخاقان

فرهنگ فارسی

نزدیک پادشاه . برجال دولت و نزدیکان دربار اطلاق میشد . در عهد شاه عباس بزرگ عنوان دیوان بیگی بود .

فرهنگ عمید

کسی که به شخص پادشاه نزدیک باشد.

دانشنامه آزاد فارسی

مُقَرَّبُ الخاقان
عنوانی برای عده ای از صاحب منصبان بسیار نزدیک به پادشاه، در دورۀ صفویّه و افشاریّه. این عنوان هم پایۀ درجۀ عالیجاه بود. منصب های خواجه سَرا، حکیم باشی، مُنّجِّم باشی، مُعیرالممالک، مُنْشی الممالک، مُهردارمُهرهمایون و دوات دار در شمار مشاغلی بودند که مُقَرَّبُ الْخاقان خوانده می شد.


کلمات دیگر: