کلمه جو
صفحه اصلی

ملقق

فرهنگ معین

(مُ لَ قِ ) [ ع . ] (اِفا. ) تلقین کننده ، فهمانده .


کلمات دیگر: