کلمه جو
صفحه اصلی

خمپاره


مترادف خمپاره : گلوله بزرگ، گلوله توپ

فارسی به انگلیسی

mortar-shell


mortar-shell, mortar

فارسی به عربی

هاون

مترادف و متضاد

گلوله بزرگ، گلوله‌توپ


shell (اسم)
صدف، جلد، مرمی، گلوله توپ، کالبد، قشر، پوست، عایق، خمپاره، صدف حلزون، بدنه ساختمان، عامل محافظ حفاظ، پوست فندق وغیره، پوکه فشنگ، قشر زمین، کاسه یا لاک محافظ جانور

mortar bomb (اسم)
خمپاره

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - نوعی گلوله که بوسیل. خمپاره انداز پرتاب شود . ۲ - گلوله ای که جهت آتشبازی سازند و آن در هوا منفجر گردد و بچند رنگ در آید .
قنباره غنباره

فرهنگ معین

(خُ رِ ) (اِمر. ) ۱ - نوعی گلوله که به وسیلة خمپاره انداز پرتاب شود. ۲ - گلوله ای که جهت آتش بازی سازند و در هوا منفجر گردد و به چند رنگ درآید.

لغت نامه دهخدا

خمپاره. [ خ ُ رَ / رِ ]( اِ مرکب ) قنباره. غنباره. چیزی است هاون مانند سرگشاده که کولی [ کذا ] مجوف در آن نهند و پر از آهن ریزه نمایند و بقلعه یا که شهر اندازند آن کولی بلند شود و بزمین رسد فرورود و بعد از لحظه برآید و بپاشد.( لغت محلی شوشتر نسخه خطی ). قسمی توپ با لوله کوتاه که پیاده نظام حمل می کند و با آن اشیانه مسلسل حریف را از مقابل برمی دارد. ( یادداشت بخط مؤلف ). || گلوله ای که در خمپاره بکار می رود. || قسمی آتش بازی که چون گلوله به هوا شود و آنجا بترکد و بیشتر برنگهای مختلف. ( یادداشت بخط مؤلف ).

فرهنگ عمید

نوعی گلولۀ بزرگ توپ که با خمپاره انداز انداخته شود.

دانشنامه عمومی

خمپاره از یک خرج اصلی و چند خرج کمکی (بسته به دوری و مسافت) درست شده است که پس از انفجار در لوله، آن را پرتاب می کند.
ماسوره: که در بالاست و وظیفه اش ایجاد موج انفجار است.
بدنه: که محل قرار گرفتن مواد منفجره است و پس از رسیدن موج از ماسوره بلافاصله ماده ی منفجره درون آن منفجر می شود و بدنه به صورت ترکش درمی آید.
پره ی کنترل: که در انتها قرار دارد و کارش پیشبرد گلوله در مسیر مستقیم است.
خمپاره از ۳ بخش درست شده است:
اما نیروی پیش راننده ی خمپاره ۲ مرحله ای است که پشت سر هم کار می کنند.
هیچ چاشنی ای توانایی پرتاب گلوله ی خود را ندارد. گلوله ی خمپاره نیز از این قاعده مستثنا نیست. گلوله ی خمپاره از نوع نیمه آماده است. چاشنی خمپاره مانند سایر گلوله ها در مرکز انتهای گلوله قرار دارد که پس از گذاشتن و رهایی گلوله در خمپاره انداز (از قسمت پره) ابتدا چاشنی ته فشنگی به سوزن برخورد می کند و آتش می گیرد و شعله های آتش از سوراخ های روی پایه پره خارج شده و خرج های پرتاب ثانوی را آتش می زند و بدین سان گلوله تا هدف به پیش می رود. انفجار خرج ها باعث تولید گاز شده و این فشار باعث پرتاب گلوله تا مسافت مورد نظر می شود. گاه خرج های کمکی به دور خرج اصلی پیچیده می شوند. خرج اصلی توان اندکی برای پرتاب گلوله دارد، بنابراین معمولاً از خرج کمکی استفاده می شود. تعداد خرج های کمکی بستگی به فاصله ی هدف از قبضه خمپاره انداز دارد. البته زاویه خمپاره انداز نقش مهمی در بُرد گلوله دارد.

پیشنهاد کاربران

گلوله های بزرگ
تیر های بزرگ

نوعی اسلحه جنگی


کلمات دیگر: