کلمه جو
صفحه اصلی

طاقت فرسایی

فارسی به انگلیسی

severity, strenuousness

مترادف و متضاد

intolerance (اسم)
ناتوانی، تعصب، عدم تحمل، نابردباری، طاقت فرسایی

intolerancy (اسم)
ناتوانی، تعصب، عدم قبول، عدم تحمل، نابردباری، طاقت فرسایی

onerousness (اسم)
طاقت فرسایی


کلمات دیگر: