کلمه جو
صفحه اصلی

بیرم تونسی

فرهنگ فارسی

محمد ابن حسام از تبار بیرم فرمانده عثمانی است که در سال ۹۸۱ ه٠ بفرماندهی سنان پاشا به تونس آمد ٠

لغت نامه دهخدا

بیرم تونسی. [ ب َ رَ م ِ ن ِ / ن ُ ] ( اِخ ) ( ... اول ) ( 1130 - 1314 هَ. ق. ) محمدبن حسام ، از تبار بیرم فرمانده عثمانی است که در سال 981 هَ. ق. بفرماندهی سنان پاشا به تونس آمد. از این خاندان عده بسیاری از اهل فضل و دانش برخاسته اند. محمدبیرم اول در سال 1170 هَ.ق. مفتی تونس و در ذی القعده 1186 هَ.ق. شیخ الاسلام آن سامان گردید. او راست الشجرة النبویة، معروف به الحمامات المدنیة ( در خواص آبهای معدنی ) نبذة فی بعض القواعد الشرعیة لحفظالادارة الکلیة و رساله ای در حدیث. ( از معجم المطبوعات ).


کلمات دیگر: