کلمه جو
صفحه اصلی

حالت پایا

فرهنگ فارسی

حالت سامانه‌ای که وضعیت آن در طول زمان تغییر نکند


فرهنگستان زبان و ادب

{steady state} [شیمی، فیزیک، مهندسی بسپار] حالت سامانه ای که وضعیت آن در طول زمان تغییر نکند


کلمات دیگر: