کلمه جو
صفحه اصلی

محتاج الیه


مترادف محتاج الیه : دربایست، ضرور، لازم

فرهنگ فارسی

کسی یا چیزی که لازم و ضرور باشد : در این فن در معرلفت اجناس و اوزان شعر علمی محتاج الیه است .
نیاز و ضروری

لغت نامه دهخدا

محتاج الیه. [ م ُ جُن ْ اِ ل َی ْه ْ ] ( ع ص مرکب ) کسی و یا چیزی که لازم و ضرور باشد و وجود آن در کار لازم بود. ( ناظم الاطباء ). بایسته. دروا. دربایست.وایه. بایا. وایا. نیازی. ( یادداشت مرحوم دهخدا ).
- محتاج الیه بودن ؛ بایستی. ( یادداشت مرحوم دهخدا ).

فرهنگ عمید

آنچه مورد نیاز است.


کلمات دیگر: