کلمه جو
صفحه اصلی

پسماند تجاری

فرهنگ فارسی

پسماند جامد بنگاه‌های کسب‌وکار شامل مراکز خرید و مراکز تفریحی و دفاتر و غذاخوری‌ها


فرهنگستان زبان و ادب

{commercial waste} [مهندسی محیط زیست و انرژی] پسماند جامد بنگاه های کسب وکار شامل مراکز خرید و مراکز تفریحی و دفاتر و غذاخوری ها


کلمات دیگر: