کلمه جو
صفحه اصلی

پنجه بستگی

فرهنگ فارسی

وضعیتی که در آن بخش پیشین دو تایر نصب‌شده بر یک محور به‌ هم نزدیک‌تر باشند


فرهنگستان زبان و ادب

{toe in} [مهندسی بسپار- تایر] وضعیتی که در آن بخش پیشین دو تایر نصب شده بر یک محور به هم نزدیک تر باشند


کلمات دیگر: