کلمه جو
صفحه اصلی

خوردگی واشری

فرهنگ فارسی

نوع خاصی از خوردگی شیاری که در اطراف واشرها پدید می‌آید


فرهنگستان زبان و ادب

{gasket corrosion} [خوردگی] نوع خاصی از خوردگی شیاری که در اطراف واشرها پدید می آید


کلمات دیگر: