کلمه جو
صفحه اصلی

برق زدایی

فرهنگ فارسی

عملیاتی که در کشتی‌های نفت‌کش برای تخلیۀ الکتریسیتۀ ساکن انجام می‌دهند تا از ایجاد تخلیۀ الکتریکی بین کشتی و اسکله جلوگیری شود


فرهنگستان زبان و ادب

{bonding} [حمل ونقل دریایی] عملیاتی که در کشتی های نفت کش برای تخلیۀ الکتریسیتۀ ساکن انجام می دهند تا از ایجاد تخلیۀ الکتریکی بین کشتی و اسکله جلوگیری شود


کلمات دیگر: