کلمه جو
صفحه اصلی

فرار دادن


برابر پارسی : گریزاندن

فارسی به انگلیسی

chase, spirit, to put to flight, to cause to escape

to cause to escape, chase, spirit


chase, spirit


مترادف و متضاد

cause to escape (فعل)
فرار دادن

put to flight (فعل)
فرار دادن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) گریزاندن کسی را گریزانیدن .

لغت نامه دهخدا

فرار دادن. [ ف ِ / ف َ دَ ] ( مص مرکب ) گریزانیدن. ( آنندراج ). رجوع به فراراندن ( مص جعلی ) شود.


کلمات دیگر: