کلمه جو
صفحه اصلی

کاسبرگ

فارسی به انگلیسی

sepal

مترادف و متضاد

leaflet (اسم)
رساله، جزوه، کاسبرگ، ورقه، نشریه، بروشور، برگچه

calix (اسم)
پیاله، کاسبرگ، کاسه گل، فنجان

sepal (اسم)
کاسبرگ

floral leaf (اسم)
کاسبرگ

فرهنگ فارسی

پوشش سبزرنگی مانندبرگ گل که برگهای گل درمیان آن قراردارد، سپال
( اسم ) قطعات سبز رنگ خارجی ترین قسمت گل که کاس. گل باشد ( گل گلاب . گیاه شناسی )

واحد تشکیل‌دهندۀ کاسۀ گل در گیاهان دولپه‌ای که معمولاً سبز و برگ‌مانند است * مصوب فرهنگستان اول


فرهنگ معین

(بَ ) (اِ. ) هر یک از قطعه ها یا بخش های کاسة گل که معمولاً سبز و گاه به رنگ های دیگر است .

لغت نامه دهخدا

کاسبرگ. [ ب َ ] ( اِ مرکب ) قطعات سبزرنگ خارجی ترین قسمت گل که کاسه گل باشد. ( گیاه شناسی گل گلاب ص 177 ).

فرهنگ عمید

پوشش سبزرنگی مانند برگ که گلبرگ های گل در میان آن قرار دارد، سپال.

دانشنامه عمومی

هر یک از قطعه ها یا بخش های کاسهٔ گل که معمولاً سبز و گاه به رنگ های دیگر است را کاسبَرگ می نامند.
فرهنگ معین. سرواژهٔ کاسبرگ.
مجموعه کاسبرگ ها را - خارجی ترین نقطه حلقه اجزای تشکیل دهنده گل- کاسه گل می نامند. واژه Calyx (کاسه گل) از لاتین اقتباس شده و نباید با کلمه Calix (جام و ساغر) اشتباه گرفته شود. Calyx از واژه یونانی kalux (به معنای جای غنچه، غلاف) و از فعل kaluptein به معنای نهان کردن مشتق شده در حالی که واژه Calix از کلمه kylix به معنای جام و ساغر مشتق شده است.
از لحاظ ریخت شناسی زیستی، هم کاسبرگ ها و هم گلبرگ ها برگ هایی هستند که با هدفی خاص سازگار شده اند. کاسه گل (مجموعه کاسبرگ ها) و جام گل (مجموعه گلبرگ ها) حلقه های بیرونی تر غیربارور اندام گل هستند که باهم قسمتی که به عنوان گل پوش شناخته می شود را شکل می دهند.

دانشنامه آزاد فارسی

کاسبَرگ (sepal)
کاسبَرگ
بخشی از گل، معمولاً به رنگ سبز. گل را در جوانه احاطه و از آن محافظت می کند. کاسبرگ، برگی تغییر شکل یافته است و مجموعۀ آن ها کاسۀ گل نامیده می شود. در برخی از گیاهان، مانند همیشه بهار باتلاقی، با نام علمی Caltha palustris، که گلبرگ حقیقی ندارند، کاسبرگ رنگین و گلبرگ مانند است و وظیفۀ جلب حشرات گرده افشان را برعهده دارد.

فرهنگستان زبان و ادب

{sepal} [زیست شناسی] واحد تشکیل دهندۀ کاسۀ گل در گیاهان دولپه ای که معمولاً سبز و برگ مانند است * مصوب فرهنگستان اول


کلمات دیگر: