کلمه جو
صفحه اصلی

عقرب نیلوفری

فرهنگ فارسی

کنایه از برج عقرب است و آن برج هشتم باشد از بروج فلکی کنایه از برج عقرب که خانه مریخ است

لغت نامه دهخدا

عقرب نیلوفری. [ ع َ رَ ب ِف َ ] ( اِخ ) کنایه از برج عقرب است و آن برج هشتم باشد از بروج فلکی. ( برهان ). کنایه از برج عقرب که خانه مریخ است. ( آنندراج ) ( از انجمن آرا ) :
ریخته نوش از دم سیسنبری
بر دم این عقرب نیلوفری.
نظامی.


کلمات دیگر: