کلمه جو
صفحه اصلی

زبان ارموری

فرهنگ فارسی

از لهجه های ایرانی است که در وزیرستان رایج و شامل دو لهجه است : لهجه لگر لهجه کنیگورم

لغت نامه دهخدا

زبان ارموری. [ زَ ن ِ اُ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) از لهجه های ایرانی است که در وزیرستان ( افغانستان ) رایج وشامل دو لهجه است : لهجه لگر و لهجه کنیگورم . ( مقدمه برهان قاطع چ معین ص 38 ). رجوع به ایران شود.

دانشنامه عمومی

زبان اُرموری یکی از زبان های ایرانی شرقی است که در کشور پاکستان حدود هزار تن گویشور دارد. این زبان که در دسته زبان های ایرانی جنوب شرقی جای داده شده گاهی در دسته شمال غربی نیز طبقه بندی شده است. این زبان به علت داشتن آواشناسی غیرمعمول به ویژه یک آوای بی واک که شبیه آوای(ř) در زبان چکی تلفظ می شود جالب توجه بوده است. بیشتر گویشوران این زبان مردم بورکی هستند که در وزیرستان جنوبی کشور پاکستان بسر می برند. همچنین احتمالاً گویشورانی اندک در ولایت لوگر افغانستان نیز به این زبان تکلم کنند.
زبان های هندوایرانی
زبان های ایرانی
زبان های ایرانی شرقی
زبان های ایرانی جنوب شرقی
ارموری-پراچی
ارموری
الگو:کد زبان های معرفی شده در ایزو ۶۳۹–۳ که حرف اول عنوان بین المللی آن ها حرف O استالگو:کد زبان های معرفی شده در ایزو ۶۳۹–۳ که حرف اول عنوان بین المللی آن ها حرف M است


کلمات دیگر: