کلمه جو
صفحه اصلی

ذو هجران

فرهنگ فارسی

ابن نسمی از بنو میثم ابن سعد . یکی از اقیال و اذوائ یمن است .

لغت نامه دهخدا

ذوهجران. [ هََ ج َ ] ( اِخ ) ابن نسمی از بنومیثم بن سعد. یکی از اقیال و اذواء یمن است.


کلمات دیگر: